MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 * Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:

15-10-2021  22-10-2021

 * Hạn đăng ký nộp tiểu luận:

10-10-2021 17-10-2021

 * Xác nhận báo cáo khoa học:

20-11-2021