MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 * Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:

           15-10-2021

 * Hạn đăng ký nộp tiểu luận:

            10-10-2021

 * Xác nhận báo cáo khoa học:

            20-11-2021