MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:  06-09-2019. 19-09-2019

Hạn đăng ký nộp tiểu luận:  30-9-2019 06-10-2019

Xác nhận chấp nhận báo cáo khoa học:  27-09-2019. 03-10-2019