MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:  15-09-2020

Hạn đăng ký nộp tiểu luận:  20-09-2020

Xác nhận chấp nhận báo cáo khoa học:  05-10-2020

*Tất cả các thông tin trên dùng để in giấy chứng nhận, vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc trước khi đăng ký*

Chức danh Chức danh khác