MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học:  15-09-2020

Hạn đăng ký nộp tiểu luận:  20-09-2020

Xác nhận chấp nhận báo cáo khoa học:  05-10-2020

*Tham luận phải được viết bằng Tiếng Anh, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây bằng Tiếng Anh để đăng ký tham luận.*
Title*:
Topic
Author(s)*:
Affiliation(s)*:
Mobile phone *
Email *
Abstract*:
References:
Biosketch for presenting authors (up to two)*:(1500-character maximum per biosketch)
Oral presentationPoster presentation