MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học: 15-10-2021

Hạn đăng ký nộp tiểu luận: 10-10-2021

Xác nhận chấp nhận báo cáo khoa học: 20-11-2021

  • Bài viết tiểu luận sinh viên gửi về địa chỉ: gdyk5.tlsv@tbump.edu.vn
  • Báo cáo khoa học gửi về địa chỉ: gdyk5.bckh@tbump.edu.vn

*All the information above is used for certification, please fill in the required info before registration*

    Title