MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Hạn đăng ký nộp báo cáo khoa học: 15-10-2021  22-10-2021

Hạn đăng ký nộp tiểu luận: 10-10-2021  17-10-2021

Xác nhận chấp nhận báo cáo khoa học: 20-11-2021

 

*All the information above is used for certification, please fill in the required info before registration*

    Title