Public member 'replace' on type 'DBNull' not found.SELECT N_ID,N_ANHMINHHOA,N_TRICHDAN,N_TIEUDE,N_NGAYTHANG FROM tblNewsDetail where N_NGONNGU=0 AND N_ACTIVE=1 AND N_NGAYTHANG<=#6/5/2023 1:06:22 AM# AND (N_CATID in(70) OR ( ',' & TOPIC_ID like '%,70,%') ) ORDER BY N_NGAYTHANG DESC, N_ID DESC
Máy chủ đang bận xin nhấn F5 để tải lại

Thông báo từ ban tổ chức

Up top