Chương trình - AGENDA

 • Ngày thứ nhất - DAY 1
 • Ngày thứ hai - DAY 2

Ngày thứ nhất - DAY 1

Nội dung - CONTENT

Chi tiết - Detail

 • Đón tiếp đại biểu

  Registration

  07:30 08:00
 • Giới thiệu đại biểu, Giới thiệu chương trình hội nghị

  Introduction

  08:00 08:05
 • Phát biểu khai mạc

  Opening speech

  08:05 08:20
 • Phát biểu chào mừng của đơn vị chủ nhà

  Welcome speech

  08:20 08:30
 • Chuyển đổi số trong đào tạo y khoa cùng những tiến bộ về công nghệ

  Medical education transformation with innovation and technology advancement

  08:30 09:00
 • Những thay đổi vĩ mô cần thiết để hỗ trợ chuyển đổi thành công đào tạo y khoa

  Required systemic macro changes in support of successful medical education transformation

  09:00 09:30
 • Thảo luận

  Discussion

  09:30 10:00
 • Giải lao

  Teabreak

  10:00 10:20
 • Giới thiệu về Hội Giáo dục Y học Việt Nam, chia sẻ kế hoạch và nội dung hoạt động của Hội

  Introduction about Medical Education Association of Vietnam

  Sharing on activities schedule of Medical Education Association of Vietnam

  10:20 10:40
 • Thảo luận chung

  Panel discussion

  Chủ đề: Tiêu chuẩn đầu vào trong tuyển sinh đại học và sau đại học khối ngành khoa học sức khỏe: thực trạng và đề xuất giải pháp chung

  Criteria to participate in health science entrance exam for undergradute and postgradute: situation and sotution

  10:40 11:40
 • Nghỉ trưa, ăn trưa

  Breaktime - Lunch

  11:40 13:00
 • BÁO CÁO KHOA HỌC

  Phiên 1 – Chủ đề: Ứng dụng công nghệ trong giai đoạn đào tạo tiền lâm sàng và lâm sàng

  Innovations and Technololy application in medical education at pre-clinical and clinical training phase

  13:15 15:15
 • BÁO CÁO KHOA HỌC

  Phiên 2 – Chủ đề: Ứng dụng công nghệ trong lượng giá và đánh giá sinh viên dựa trên năng lực

  Innivations and Technology application in students assessment based on competency

  13:15 15:15
 • BÁO CÁO KHOA HỌC

  Phiên 3 – Chủ đề: Nâng cao chất lượng môi trường dạy và học

  Enhancing teaching and learning environment

  13:15 15:15
 • BÁO CÁO KHOA HỌC

  Phiên 4 – Chủ đề: Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng của môi trường dạy và học trong đào tạo y khoa

  Innovations and Technology application in enhancing teaching and studying environment in medical education (including student support)

  13:15 15:15
 • Giải lao

  Teabreak

  15:15 15:30
 • HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 1

  Chủ đề: Tính chuyên nghiệp trong chương trình giảng dạy tích hợp dựa trên năng lực

  Professionalism in competency-based integrated curriculum

  15:30 17:30
 • HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 2

  Chủ đề: Để đào tạo y khoa sẵn sàng đối phó với những khủng hoảng y tế mới nổi?

  Make medical education ready to respond to emerging health crisis

  15:30 17:30
 • HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 3

  Chủ đề: Chuyển đổi và ứng dụng công nghệ trong đào tạo y khoa

  Innovations and Technology transformation and application in medical education

  15:30 17:30
 • HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 4

  Chủ đề: Thực hành tốt giảng dạy bằng phương pháp CBL/TBL/PBL

  Best practices in CBL/TBL/PBL teaching

  15:30 17:30
 • HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 5

  Chủ đề: Sử dụng công cụ đã được chuẩn hóa để đánh giá năng lực (EPAs - entrustment and supervision scaling) đối với mô hình đào tạo y khoa dựa trên năng lực (CBME) trong bối cảnh Việt Nam

  Application of Standardized Tools to assess competencies (EPAs - entrustment and supervision scaling) toward CBME in the Context of Vietnam

  15:30 17:30
 • HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA 6

  Chủ đề: Ứng dụng mô hình phản tĩnh – Rút kinh nghiệm trong đánh giá

  Using Reflections for assessment

  15:30 17:30

Ngày thứ hai - DAY 2

Up top