Quy định về báo cáo tóm tắt và tiểu luận của sinh viên


 

 

QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TÓM TẮT VÀ TIỂU LUẬN CỦA SINH VIÊN 

I. Báo cáo tóm tắt cho phiên hội thảo khoa học

Tất cả báo cáo tóm tắt gửi về Hội nghị sẽ được bình duyệt bởi Hội đồng khoa học của Hội nghị. Độ dài nội dung chính mỗi báo cáo tóm tắt không quá 300 từ, viết bằng tiếng Việt, đảm bảo cấu trúc của một báo cáo khoa học. Những báo cáo được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị sẽ được yêu cầu nộp thêm bản tiếng Anh để đưa vào kỷ yếu Hội nghị.

Cấu trúc của báo cáo tóm tắt

1. Tiêu đề

2. Họ tên tác giả và đơn vị công tác

3. Thông tin liên hệ của tác giả trình bày (họ tên, số điện thoại, email)

4. Nêu rõ báo cáo thuộc chủ đề nào (xem trong chương trình khung)

5. Hình thức trình bày mong muốn (trình bày miệng hay qua poster)

6. Nội dung chính của báo cáo  

- Đặt vấn đề (bao gồm mục tiêu)

- Phương pháp

- Kết quả

- Kết luận/bài học kinh nghiệm

7. Tài liệu tham khảo (không quá 15 tài liệu tham khảo)

Thể thức trình bày báo cáo tóm tắt

- Font chữ Times New Roman 14pt, giãn dòng đơn

- Không trình bày bảng, biểu, biểu đồ

- Nộp báo cáo theo hình thức: Điền các nội dung của báo cáo theo biểu mẫu và yêu cầu của Ban tổ chức tại website: http://vmeconf.com 

III. Đăng ký trình bày tại phiên hội thảo

Cấu trúc bản đăng ký

1. Tiêu đề

2. Họ tên tác giả và đơn vị công tác

3. Nêu rõ phần trình bày thuộc chủ đề hội thảo nào (xem trong chương trình khung)

4. Mục tiêu của phần trình bày

5. Cách thức tổ chức

Cách thức đăng ký

- Điền các nội dung đăng ký trình bày tại hội thảo theo biểu mẫu và yêu cầu của Ban tổ chức tại website: http://vmeconf.com.

 

III. Tiểu luận của sinh viên

Đối tượng tham gia

Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên của các ngành đào tạo Y Dược trên toàn quốc, bao gồm sinh viên các ngành: y đa khoa, dược, răng hàm mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng ….

Đăng ký tham gia

Bài tiểu luận chưa được xuất bản tại bất cứ ấn phẩm nào, dài từ 800 đến 1000 từ, viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bài luận chỉ được viết bởi 1 cá nhân, bản quyền của bài tiểu luận sẽ thuộc về Ban tổ chức Hội nghị.

Nộp báo cáo theo hình thức: Điền các nội dung của báo cáo theo biểu mẫu và yêu cầu của Ban tổ chức tại website: http://vmeconf.com 

Up top